Årsmöte lördag 21 mars 2020 med kardiolog Edit Nagy

Årsmötet är ett tillfälle att träffa andra med Marfans syndrom för att dryfta erfarenheter, ställa frågor samt lyssna till ett medicinskt tema (ej klart vilket i skrivande stund) och möte personal från Centrum för Sällsynta Diagnoser Stockholm.

12.00-12.20 Samling med lättare lunch
12.20-13.20 Årsmötespunkterna enligt dagordning
13.20-13.30 Kort paus
13.30-14.15 Medicinskt tema med kardiolog Edit Nagy från Karolinska universitetssjukhuset. Hon talar om förebyggande medicinering samt om uppföljning – remisser som den som har marfan bör se till att få löpande. 
14.15-14.30 Kort paus med enklare rörelseövningar
14.30-ca 15.30 Fortsättning medicinskt tema

Plats
Karolinska sjukhuset Solna, i den sk personalsamlingen i Q-huset, Karolinska vägen 37 A. Man gå in genom entrén, och tar hiss A till plan 4.

Kostnad
Det kostar inget att vara med på mötet och vi bjuder på lunchen. Tyvärr har föreningen ingen möjlighet att ersätta för resa och eventuell logi.

Valberedningen
Om du vill föreslå dig själv eller någon annan till att t ex vara med i den styrelse som vi ska välja så kontakta någon av valberedningens två ledamöter; Anneli Jonsson jonsitos@hotmail.com eller Claes Wildar claes470@hotmail.com

Förslag/motioner
Om du har något förslag på saker som du tycker att vår förening borde göra så är du välkommen att skriva det som ett förslag (en motion) till årsmötet. Maila ditt förslag senast 26 februari till marfan.sverige@gmail.com

Anmälan och frågor
Anmäl dig senast 11 mars till marfan.sverige@gmail.com eller på telefon till Paula Grandell 070-492 41 67.

Förslag till dagordning för årsmötesförhandlingarna
1.  Mötets öppnande
2.  Kallelsens godkännande
3.  Val av ordförande för mötet
4.  Val av sekreterare för mötet
5.  Dagordningens godkännande
6.  Val av två justerare som också är rösträknare
7.  Justering av röstlängd
8.  Verksamhetsberättelse
9.  Ekonomisk berättelse
10. Revisionsberättelse
11. Styrelsens ansvarsfrihet
12. Eventuella stadgeändringar (se separat förslag från styrelsen)
13. Inkomna motioner och förslag
14. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
15. Verksamhetsplan och budget för 2020
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av ordförande
18. Val av revisor och revisorssuppleant
19. Val av valberedning
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande

Alla medlemmar i hela landet hälsas mycket välkomna till Stockholm!

18 total views, 6 views today