Digitalt årsmöte lördag 13 mars 2021 – Föreläsning av kardiolog Edit Nagy

Välkommen till årsmöte som på grund av Corona-restriktioner hålls helt i digital form i programmet Zoom.
Ca 12.50
Logga in i Zoom så att allt är helt klart hos dig vid starten 13.00
13.00-13.10 
Hej och välkomna
13.10-13.55 
Årsmötespunkterna enligt förslaget till dagordning
13.55-14.00 
Bensträckare
14.00-14.45 
Medicinskt tema med kardiolog Edit Nagy från Karolinska universitetssjukhuset. Hon talar om förebyggande medicinering samt om uppföljning – remisser som den som har marfan bör se till att få löpande. 
14.45 – 15.00
Paus
15.00-15.45
Fortsättning medicinskt tema med tid för frågor

Valberedningen
Om du vill föreslå dig själv eller någon annan till att t ex vara med i den styrelse som vi ska välja så kontakta någon av valberedningens två ledamöter; Anneli Jonsson jonsitos@hotmail.com eller Claes Wildar claes470@hotmail.com

Förslag/motioner
Om du har något förslag på saker som du tycker att vår förening borde göra så är du välkommen att skriva det som ett förslag (en motion) till årsmötet. Maila ditt förslag till marfan.sverige@gmail.com

Anmälan och frågor
Anmäl dig senast 9 mars till marfan.sverige@gmail.com eller på telefon till Paula Grandell 070-492 41 67. Vid anmälan får du instruktioner om hur Zoom fungerar.

Förslag till dagordning för årsmötesförhandlingarna
1.  Mötets öppnande
2.  Kallelsens godkännande
3.  Val av ordförande för mötet
4.  Val av sekreterare för mötet
5.  Dagordningens godkännande
6.  Val av två justerare som också är rösträknare
7.  Justering av röstlängd
8.  Verksamhetsberättelse
9.  Ekonomisk berättelse
10. Revisionsberättelse
11. Styrelsens ansvarsfrihet
12. Förslag till stadgeändringar (se separat förslag från styrelsen)
13. Inkomna motioner och förslag
14. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
15. Verksamhetsplan och budget för 2021
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av ordförande
18. Val av revisor och revisorssuppleant
19. Val av valberedning
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande!

 158 total views,  1 views today