Årsmöte 2018 hos CSD i Lund

Vårt årsmöte 24 mars 2018 genomfördes i samarbete med Centrum för Sällsynta Diagnoser Syd i Lund. På mötet valdes två nya ledamöter in i vår styrelse; Madeleine Frisk från Ystad och Ulrika Jivegård från Vadstena. De ersatta Anneli Jonsson och Kent Clasén, som vi återigen vill tacka för det arbete ni har gjort i styrelsen.

På mötet hade vi även gruppdiskussioner om det projekt om psykiska aspekter vid marfan som vi planerar att genomföra under förutsättning att vi får bidrag från Allmänna Arvsfonden.

En längre rapport från årsmötet kommer inom kort i nästa nummer av vår medlemstidning. Du som inte ännu är medlem kan lätt bli det här på webbsidan.

Här kan du läsa protokollet från årsmötet.

Protokoll fört vid Svenska Marfanföreningens årsmöte 24 mars 2018, Lund
1.Mötets öppnande
Mötet öppnades av Karin Olsson

2.Kallelsens godkännande
Kallelsen har sänts ut i föreningens tidning i stadgeenlig ordning.
Beslut:
Att anse att kallelsen sänts ut stadgeenligt.

3.Val av ordförande för mötet
Beslut:
Att välja Karin Olsson

4.Val av sekreterare för mötet
Beslut:
Att välja Anneli Jonsson

5.Dagordningens godkännande
Beslut:
Att godkänna dagordningen

6.Val av två justerare som också är rösträknare
Beslut:

Att välja Johan Frisk och Johanna Warrer Nilsso

7. Justering av röstlängd
Alla närvarande utom Desirée Sjöstrand från CSD Syd är medlemmar och har rösträtt på mötet.
Beslut:
Att därmed justera röstlängden.

8. Verksamhetsberättelse
Karin gick igenom verksamhetsberättelsen.
Beslut:
Att lägga berättelsen till handlingarna.
Beslut:
Att medlemmar i expertteamen, CSD får föreningens tidning i PDF-format.

9. Ekonomisk berättelse
Paula Grandell föredrog den ekonomiska berättelsen.
Beslut:
Att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

10. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp.

11. Styrelsens ansvarsfrihet
Beslut:
Att fastställa resultat- och balansräkning
Att överskottet disponeras enligt styrelsens beslut.
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

12. Eventuella stadgeändringar
Fanns inga

13. Eventuella inkomna motioner
Fanns inga

14. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Beslut:
Att medlemsavgiften avseende huvudmedlem fastställs till 300 kronor
Att fastställa avgifterna till 50 kr för familjemedlemmar på samma adress, 100 kr för stödmedlem samt 500 kr eller mer för guldmedlem.

15. Verksamhetsplan och budget för 2018
Beslut:
Att godkänna verksamhetsplan och budget för 2018.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Beslut:
Att till nya ledamöter välja Madeleine Frisk och Ulrika Jivegård på 2 år.
(Anneli Jonsson och Kent Clasén har tackat nej till fortsatt uppdrag och avgår därmed från styrelsen)

17. Val av ordförande
Beslut:
Att välja om Carina Olsson på 1 år.

18. Val av revisor och revisorssuppleant
Beslut:
Att välja Tony de Belder till ordinarie revisor och Erik Cardfelt till revisorssuppleant.

19. Val av valberedning
Beslut:
Att styrelsen utgör valberedning inför årsmötet 2019.

20.Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

21. Mötets avslutande
Karin Olsson avslutade mötet