Årsmöte 2019 hos CSD i Göteborg

Vårt årsmöte 2 mars 2019 genomfördes i samarbete med centrum för Sällsynta Diagnoser Väst i Göteborg. På mötet valdes Karin Olsson till ordförande på 1 år och Paula Grandell, Carina Olsson, Christina Kjellström, Emma Åhlén, Johanna Warrer Nilsson och Lise Murphy  valdes till ledamöter på 2 år.  Madeleine Frisk och Ulrika Jivegård sitter kvar 1 år till.

Efter årsmötesförhandlingarna höll Mikael Dellborg, professor i hjärtsjukdomar en mycket givande föreläsning om Marfan och graviditet och Marfan och träning. Det gavs även tillfälle att ställa frågor.

En längre rapport från årsmötet kommer inom kort i nästa nummer av vår medlemstidning. Du som ännu inte är medlem kan lätt bli det här på webbsidan.

Här kan du läsa protokollet från årsmötet.

Protokoll fört vid Svenska Marfanföreningens årsmöte 2 mars 2019 i Göteborg

 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnades av Karin Olsson
 1. Kallelsens godkännande
  Kallelsen har sänts ut i föreningens tidning i stadgeenlig ordning.
  Beslut:
  Att anse att kallelsen sänts ut stadgeenligt.
 1. Val av ordförande för mötet
  Beslut:
  Att välja Karin Olsson
 1. Val av sekreterare för mötet
  Beslut:
  Att välja Paula Grandell
 1. Dagordningens godkännande
  Beslut:
  Att godkänna dagordningen
 1. Val av två justerare som också är rösträknare
  Beslut:
  Att välja Emma Åhlén och Ulrika Jivegård
 1. Justering av röstlängd
  Alla närvarande som är medlemmar har rösträtt på mötet.
  Beslut:
  Att därmed justera röstlängden.
 1. Verksamhetsberättelse
  Karin gick igenom verksamhetsberättelsen.
  Beslut:
  Att lägga berättelsen till handlingarna.
 1. Ekonomisk berättelse
  Paula Grandell föredrog den ekonomiska berättelsen.
  Beslut:
  Att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
 1. Revisionsberättelse
  Revisionsberättelsen lästes upp.
 1. Styrelsens ansvarsfrihet
  Beslut:
  Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 1. Eventuella stadgeändringar
  Inga förslag
 1. Inkomna motioner och förslag
  Liten diskussion om ett eventuellt namnbyte på föreningen för att även inkludera Loeys-Dietz syndrom. Inget beslut
 1. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
  Beslut:
  Att medlemsavgiften avseende huvudmedlem fastställs till 300 kronor.
  Att fastställa avgifterna till 50 kr för familjemedlemmar på samma adress, 100 kr för stödmedlem samt 500 kr eller mer för guldmedlem.
 1. Verksamhetsplan för 2019
  Beslut:
  Att godkänna verksamhetsplan för 2019.
 1. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  Beslut:
  Att välja Paula Grandell, Carina Olsson, Christina Kjellström, Emma Åhlén, Johanna Warrer Nilsson och Lise Murphy på 2 år. Ulrika Jivegård och Madeleine Frisk står kvar ytterligare 1 år.
 1. Val av ordförande
  Beslut:
  Att välja om Karin Olsson på 1 år.
 1. Val av revisor och revisorssuppleant
  Beslut:
  Att välja Helena Egelin till ordinarie revisor och Erik Cardfelt till revisorssuppleant.
 1. Val av valberedning
  Beslut:
  Att välja Anneli Jonsson samt Claes Wildar till valberedare för 2020.
 2. Övriga frågor
  Inga övriga frågor fanns.
 1. Mötets avslutande
  Karin Olsson avslutade mötet.

Vid protokollet

Paula Grandell

Justeras
2019-03-05                                              2019-03-06

Emma Åhlén                                              Ulrika Jivegård

 

Loading